Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Algemene Voorwaarden

Wie we zijn

Hunger Free Oklahoma (hierna "HFO", "ons", "wij", "onze" of "bedrijf" genoemd)

I. OVER DE ONLINEDIENSTEN

Houd u aan de verkeersregels.
Wanneer u gebruik maakt van de online diensten van HFO, dient u zich te houden aan de verkeersregels en alle toepasselijke regels en voorschriften. U mag de online services niet gebruiken tijdens het rijden of achter het stuur of de besturing van een voertuig dat rijdt of niet in 'park' staat. In het belang van de veiligheid te allen tijde, dient u alleen HFO-onlinediensten te gebruiken wanneer het wettelijk en veilig is om dit te doen.

U bent verantwoordelijk voor uw apparaten en accounts.
U bent verantwoordelijk voor alle apparaten, software en services die nodig zijn om de online services te gebruiken. HFO garandeert niet dat de online diensten volledig zullen functioneren op een bepaald apparaat of met een bepaalde software. U bent ook verantwoordelijk voor alle berichten- en datakosten, vergoedingen en belastingen voor uw gebruik van de online diensten, ook wanneer we met u communiceren via telefoon, e-mail of andere middelen die u kiest. U mag de online diensten alleen gebruiken met apparaten die u bezit of beheert en waarbij u alleen het geautoriseerde besturingssysteem gebruikt. Als u een account voor online services aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het veilig houden van het account en voor alle activiteiten onder het account. U kunt slechts één account voor online services gebruiken en u moet uw accountgegevens te allen tijde correct houden.

Het recht van HFO om de online diensten te updaten of te beëindigen.
U begrijpt en stemt ermee in dat (met of zonder kennisgeving) HFO de online diensten (of uw toegang daartoe) van tijd tot tijd kan bijwerken, wijzigen of beëindigen.

Updates van deze voorwaarden.
HFO kan deze voorwaarden ook op elk moment en naar eigen goeddunken bijwerken. Als HFO wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden aanbrengt, zullen we u op redelijke wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door de nieuwe voorwaarden in de online service te plaatsen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de online services en HFO verzoeken om eventuele online services-accounts die u hebt aangemaakt te sluiten. Stuur uw verzoek naar om uw account te sluiten info@hongerfreeok.org.

Hoe u contact met ons kunt opnemen.
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de online diensten, raadpleeg dan de sectie Contact opnemen in de online diensten of u kunt altijd een bezoek brengen aan www.hungerfreeok.org.

II. EIGENDOM EN LICENTIES VOOR DE ONLINE DIENSTEN

HFO intellectueel eigendomsrecht.
Alle rechten op de online diensten zijn en blijven het exclusieve eigendom van HFO of haar licentiegevers. Voor alle duidelijkheid: "online services" omvat alle inhoud op de online services, zoals, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, paginakoppen, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevens compilaties, software, handelsmerken, dienstmerken, huisstijl, audio, video, gegevens en andere materialen (samen "inhoud"), evenals enig deel van de online diensten. De online services worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om dergelijke rechten aan u over te dragen of dergelijke rechten aan u toe te kennen. U mag geen enkele actie ondernemen om HFO of de rechten van haar licentiegevers in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren.

Uw licentie om de online diensten te gebruiken.
Onderworpen aan deze voorwaarden wordt u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie verleend om de online diensten uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken. Voor de duidelijkheid omvat "Gebruik" toegang, interactie met en weergave. Er worden u geen licenties of rechten verleend, impliciet of anderszins, met uitzondering van de licenties en rechten die deze voorwaarden u uitdrukkelijk verlenen. HFO behoudt zich alle overige rechten voor.

Handelsmerk informatie.
Handelsmerken, dienstmerken en alle grafische elementen, inclusief de look en feel die verschijnen op de online diensten, zijn onderscheidende en beschermde handelsmerken of handelsimago van HFO of haar licentiegevers. De online services kunnen ook verschillende namen, handelsmerken en servicemerken van derden bevatten die het eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

III. INZENDING VAN GEBRUIKERS EN ONGEVRAAGDE IDEEËN

Inzendingen van gebruikers.
Bij sommige online diensten kunt u opmerkingen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, foto's, vragen, klachten of andere informatie die via de online diensten aan HFO is gepost of meegedeeld (gezamenlijk "inzendingen") verzenden. U begrijpt dat u, door informatie aan HFO te verstrekken via de online diensten, HFO een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie verleent voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, in sublicentie geven aan anderen, wijzigen, vertalen, voorbereiden afgeleide werken van, openbaar tonen en publiekelijk uitvoeren van de inzendingen, inclusief om ze te gebruiken voor welk commercieel of ander doel dan ook zonder goedkeuring van of vergoeding aan u of een andere persoon, inclusief om ze te gebruiken voor welk commercieel of ander doel dan ook zonder toestemming van of vergoeding aan u of een andere persoon. HFO is niet verplicht om inzendingen als vertrouwelijk te behandelen.

Ongevraagde ideeën.
Het is het beleid van HFO om ongevraagde ideeën niet in overweging te nemen. Hoewel we het op prijs stellen dat u de tijd heeft genomen om HFO te overwegen, kunnen we nieuwe ideeën van buiten het HFO-systeem niet beoordelen. U doet uitdrukkelijk afstand van alle claims tegen HFO en alle andere HFO-entiteiten, leden en gelieerde ondernemingen in verband met HFO-overweging, gebruik of ontwikkeling van een product, ontwerp, concept of ander materiaal vergelijkbaar met of identiek aan uw inzending nu of in de toekomst.

IV. AANVAARDBAAR GEBRUIK EN BEPERKINGEN VOOR DE ONLINE DIENSTEN

Aanvaardbaar gebruik en andere beperkingen.
Met betrekking tot de online diensten (waaronder inhoud), is het u niet toegestaan ​​en mag u derden niet toestaan ​​om:

 1. De online services gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden;
 2. Copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen of wijzigen;
 3. Pogingen om eigendom of aanspraak op de online diensten, inclusief de inhoud, te verkrijgen;
 4. De online services op commerciële wijze gebruiken, kopiëren, distribueren, opnieuw publiceren, weergeven, openbaar maken, uploaden, posten of verzenden;
 5. De online diensten verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, uitlenen, vertalen, samenvoegen, aanpassen, toewijzen of overdragen, of combineren met of opnemen in andere programma's of diensten;
 6. Disassembleren, decompileren, reverse-engineeren, kopiëren in bron- of objectcodeformaat, of afgeleide werken maken op basis van de online services;
 7. De online services overdragen, leveren, exporteren of herexporteren in strijd met een embargo, handelssanctie of andere technologiecontrole of exportwetten en -regelgeving; u verklaart en garandeert ook dat u zich niet (i) bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt"; of (ii) vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid;
 8. Ongeautoriseerde technologie of geautomatiseerd systeem gebruiken of lanceren om toegang te krijgen tot de online services of inhoud uit de online services te extraheren, inclusief maar niet beperkt tot spiders, robots, schermschrapers of offline lezers;
 9. Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de online services, het HFO-netwerk of gebruikersaccounts die aan de online services zijn gekoppeld, uit te schakelen, te beschadigen, te overbelasten, te belemmeren of te verkrijgen.

V. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Beperkingen op HFO-aansprakelijkheid.
Noch HFO, noch enige andere Leden, Entiteiten of Gelieerde Ondernemingen van HFO zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte gederfde winst of gederfde zakelijke schade, speciale, indirecte, gevolg-, voorbeeld- of incidentele schade, inclusief verloren gegevens, persoonlijk letsel of materiële schade in verband met aan of voortvloeiend uit de online diensten. Niets in dit artikel is bedoeld om de aansprakelijkheid van HFO voor schade te beperken voor zover veroorzaakt door HFO's eigen grove nalatigheid of opzettelijk of onwettig wangedrag. Bovendien is niets in deze sectie bedoeld om uw rechten als consument te beperken of te wijzigen die niet kunnen worden beperkt of gewijzigd onder de toepasselijke wetgeving. HFO behoudt zich alle wettelijke rechten voor om schadevergoeding of andere vergoedingen te verhalen onder deze voorwaarden of zoals toegestaan ​​door de wet.

HFO levert de online diensten "AS IS" en zonder enige garanties.
De online diensten kunnen onjuistheden of fouten bevatten. HFO levert de online diensten "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. HFO wijst alle garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid of een bepaald doel af. HFO geeft geen garantie of verklaring dat de online diensten nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de online diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot uw gebruik van de online diensten. Uw enige rechtsmiddel tegen HFO en alle andere Leden, Entiteiten en Gelieerde Ondernemingen van HFO voor ontevredenheid over de online diensten is het stopzetten van het gebruik ervan. Deze beperking van vrijstelling maakt deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. Deze garantie-uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat.

Diensten van derden.
De online diensten kunnen linken naar of u in staat stellen om websites van derden, downloadbare materialen, inhoud, sociale netwerken of andere digitale diensten te gebruiken (gezamenlijk "diensten van derden"). Deze derde partijen hebben mogelijk hun eigen algemene voorwaarden of privacybeleid dat u dient te lezen en te begrijpen voordat u ze gebruikt. HFO onderschrijft deze diensten van derden niet en is er niet mee verbonden. Noch HFO, noch enige andere HFO-leden, entiteiten en gelieerde ondernemingen hebben enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze diensten van derden.

Gebeurtenissen buiten onze controle.
Noch HFO, noch Leden, Entiteiten en Gelieerde Ondernemingen van HFO hebben enige verantwoordelijkheid voor het niet nakomen door HFO van haar verplichtingen onder deze voorwaarden, veroorzaakt door of gerelateerd aan een gebeurtenis waarover HFO redelijkerwijs geen controle heeft. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, worden de verplichtingen van HFO onder deze voorwaarden opgeschort voor de duur van de gebeurtenis, en HFO kan, maar is niet verplicht, redelijke inspanningen te leveren om een ​​oplossing te vinden waardoor haar verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen worden nagekomen ondanks de gebeurtenis.

VII. DIVERSE

 • HFO beweert niet dat de online services geschikt of beschikbaar zijn buiten de Verenigde Staten.
 • Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Oklahoma, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten.
 • De voorwaarden zijn geschreven in het Engels (VS). Elke vertaling van de voorwaarden in een andere taal wordt uitsluitend voor uw gemak verstrekt, en voor zover er een conflict is tussen de twee, is de Engelse (VS) versie van toepassing.
 • Bij beëindiging van deze voorwaarden of van uw toestemming om de online diensten te gebruiken, vervallen alle rechten die u onder de voorwaarden zijn verleend; deze voorwaarden blijven echter van toepassing op uw eerdere gebruik van de online diensten en alles wat verband houdt met of voortvloeit uit dergelijk gebruik. Bij beëindiging blijven alle rechten van HFO en alle andere Leden, Entiteiten en Gelieerde Ondernemingen van HFO, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten en licenties in deze voorwaarden van kracht, evenals alle gebruiksbeperkingen, alle beperkingen op aansprakelijkheid en disclaimers. .
 • Elk van de voorwaarden en bepalingen in deze voorwaarden zijn scheidbaar en werken afzonderlijk. Als een van deze onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.
 • Als HFO er niet op aandringt dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden nakomt, of als HFO haar rechten jegens u niet afdwingt, of dit met vertraging doet, betekent dit niet dat HFO afstand heeft gedaan van haar rechten jegens u en niet dat u hoeft niet aan die verplichtingen te voldoen.
 • HFO kan haar rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of entiteit, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze voorwaarden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als HFO hiermee schriftelijk instemt.

Laatst bijgewerkt oktober 7, 2022

Samen werken aan een hongervrij Oklahoma.

Naar boven